Kursi mbi menaxhimin dhe analizën e bazës së të dhënave është ndërtuar për t’u dhënë kursantëve konceptet dhe aftësitë themelore të nevojshme për të menaxhuar dhe analizuar në mënyrë efektive të dhënat në një baze të dhënash. Ky kurs është i dobishëm për ata që dëshirojnë të punojnë me bazat e të dhënave në çfarëdo cilësie, qoftë si administrator i bazës së të dhënave, analist i të dhënave ose profesionist i inteligjencës së biznesit.
Kursi “Database Management and Analysis” do t’ju sigurojë kursantëve një kuptim gjithëpërfshirës se si të menaxhojnë dhe analizojnë të dhënat në një bazë të dhënash, duke përfshirë modelimin e të dhënave dhe hartimin e bazës së të dhënave, pastrimin dhe përgatitjen e të dhënave, teknikat e analizës së të dhënave, ruajtjen e të dhënave, vizualizimin dhe raportimin e të dhënave, dhe administrimin e bazës së të dhënave.