Me termin GIS mund të përshkruajmë të gjitha sistemet e informacionit që integrojnë, ruajnë, analizojnë dhe shpërndajnë  të dhëna gjeo-hapësinore. Këto sisteme janë të rëndësishme sepse ndihmojnë në zbulimin e lidhjeve dhe trendeve, bazuar në informacionin gjeo-hapesinor dhe kanë një aplikim të gjerë në shume fusha.
Pas përfundimit të kursit GIS do të keni njohuri të mjaftueshme në fushën e bazave të të dhënave hapësinore dhe bazat e Web GIS si një teknologji që u lejon përdoruesve të shpërndajnë harta, analiza hapesinore dhe informacione gjeografike në një audiencë më të gjerë, duke përdorur aplikacione të personalizuara në internet.
Do të fitoni njohuri bazë dhe të aplikuar në lidhje me parimet, metodat, zbatimin dhe menaxhimin operacional të bazave të të dhënave hapësinore, do të njiheni me teknologjinë Web GIS dhe do të jeni në gjendje të kuptoni dhe aplikoni WebGIS në praktikë.

Specialistët GIS dhe WebGis janë shumë te kërkuar në kompani software-ike si dhe çdo institucion publik apo privat që punon me të dhëna gjeo-hapesinore.
Në përfundim të këtij kursi do të keni mundësi të punësoheni pranë çdo kompanie dhe institucioni që kërkon specilistë që kanë:

 1. Ekspertizë në ndërtimin dhe menaxhimin e bazave të të dhënave gjeohapë
 2. Ekspertizë në ndërtimin e shëbimeve në WEB për publikimin e të dhënave gjeohapë
 3. Ekspertizë në ndërtimin e GIS webClient për shfaqjen e informacionit gjeohapësinor në hartë.
  ikubINFO është një ndër kompanitë që kërkon dhe mirepret specilistë që zoterojnë pikërisht ekspertizat e mësiperme.

Aftesitë e fituara nga kursi GIS

 1. Krijimi dhe menaxhimi i bazave të të dhënave relacionale.
 2. Menaxhimi i të dhënave gjeohapësinore mbi nje sistem bazash të të dhënave relacionale
 3. Ndërtimi, menaxhimi dhe publikimi i të dhënave gjeohapësinore si shërbime harte në
 4. Publikimi dhe ndërtimi i ndëfaqes WebGIS për manaxhimin e të dhënave gjeohapësinore.

Tematikat e trajtuara

 • Njohuri te përgjithshme mbi GIS, WebGIS dhe te dhënat gjeohapësinore.
 • Sistemet e menaxhimit të bazave të të dhënave hapësinore. Krijimi i një baze të dhënash gjeohapesinore.
 • Modelimi dhe ngarkimi i të dhënave hapësinore. Përdorimi i gjuhës SQL.
 • Funksionet hapësinore dhe sistemi hapësinor i referencës.
 • Përpunimi i gjeometrisë dhe gjeografisë. Përdorimi i funksioneve të agregatëve hapësinorë.
 • Zhvillimi në softuerin server WebGIS si Geoserver, server QGIS
 • Publikimi i të dhënave hapësinore dhe përdorimi i shërbimeve WebGIS
 • Hartimi i shtresave hapësinore të publikuara
 • Ndërtimi i hartave GIS interaktive ne Client Side duke përdorur libraritë javascript Openlayers.
 • Ndërtimi I mjedisit të WebGIS Client dhe konfigurimi për grupin e caktuar të shtresave.
 • Konfigurimi i  mjedisit te webGIS për të shfaqur dhe redaktuar shtresat hapësinore të publikuara
 • Vizualizimi i të dhënave në mjedisin e Internet GIS.
 • 40 orë mësimore të zhvilluara live në klasa me instruktorët tanë, me mundësi ndërveprimi të vashdueshëm për të sqaruar çdo paqartësi tuajën.
 • Trajnim të bazuar në projekte reale të ndjekura hap pas hapi nga instruktorë me ekperience në këtë fushë dhe njohës shumë të mirë të tregut të punës.
 • Nëpërmjet suportit të instruktorëve ju do të krijoni projektet tuaja konkrete që do të pasurojnë portfolion tuaj për çdo aplikim pune.
 • Në përfundim të kursit ju pajiseni me një çertifikatë të njohur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe mund ta përdorni si tregues të njohurive tuaja në çdo aplikim për punë.
 • Mundësi intenshipi dhe punësimi pranë ikubiNFO

Ky kurs nuk kërkon njohuri paraprake