• Ëdhtë një gjuhë shumë e thjeshtë për tu mësuar.
 • Ka mundësi të pafundme punësimi : Web, Games, Machine Learning,
 • Artificial Intelligence, Data Science, etj
 • Është gjuha më e kërkuar e momentit, nga kompanitë më të rëndësishme, brenda dhe jashtë vendit
 • Prezantimi me Python. Strukturat / konstruktet e zakonshme të një gjuhe programimi, por në py3.8 (Variables, datatypes, conditional statements, loops, functions, etj)
 • Struktura / konstrukte specifike të Python (*args, **kwargs, unpacking, parameters, list comprehensions, functions-as-objects, decorators / generators & iterators, etj)
 • Koncepti i package dhe module në Python
 • Veprimet Input/Output\
 • Object Oriented Programming
 • Komunikime në rrjet
 • Krijimi i aplikacioneve në Django
 • Përpunimi i të dhënave
 • 40 orë mësimore të zhvilluara live në klasa me instruktorët tanë, me mundësi ndërveprimi të vashdueshëm për të sqaruar çdo paqartësi tuajën.
 • Trajnim të bazuar në projekte reale të ndjekura hap pas hapi nga instruktorë me ekperience në këtë fushë dhe njohës shumë të mirë të tregut të punës.
 • Nëpërmjet suportit të instruktorëve ju do të krijoni projektet tuaja konkrete që do të pasurojnë portfolion tuaj për çdo aplikim pune.
 • Në përfundim të kursit ju pajiseni me një çertifikatë të njohur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe mund ta përdorni si tregues të njohurive tuaja në çdo aplikim për punë.
Njohuri të mira në konceptet bazë të programimit.